Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

 

             ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Organizace a průběh zápisu dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok 2018/2019

           

Termín zápisu, organizace zápisu

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové, na školní rok 2018/2019 proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve středu 11. dubna 2018 od 15.00 hodin do 18.00 hodin v budově základní školy.

Zákonní zástupci dítěte vezmou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

            

Počet přijímaných žáků

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna první třída, která bude naplněna do počtu 20 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými  podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v

    příslušném školském obvodu.

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle následujících kritérií:

a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice, okres Hradec Králové,

    ve školním roce 2018/2019,

b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice,okres  Hradec Králové,

    ve školním roce 2018/2019,

c) absolvent mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Černožice, okres Hradec Králové,

d) losování.

 

Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu:

- zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky,

- zákonný zástupce dítěte bude obecně informován o možnosti udělení odkladu  povinné školní

  docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte (zákonní zástupci, kteří zvažují

  možnost ročního odkladu povinné školní docházky, mohou žádat o vyšetření v PPP již nyní a  

  nemusí vyčkávat až na termín zápisu, takto přijaté žádosti o vyšetření budou vyřízeny v průběhu

  měsíců března a dubna 2018, zákonní zástupci nemusejí doporučení k odkladu povinné školní

  docházky předat hned u zápisu, doporučení doloží dodatečně),

- proběhne rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem v délce 20 minut, rozhovor

  bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a poslouží k orientačnímu posouzení

  školní připravenosti dítěte,

- zákonný zástupce dítěte bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky

  pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

 

 

 

 

 

 

V Černožicích dne 28. 2. 2018                                                        Mgr. Zuzana Cabicarová

                                                                                                       ředitelka ZŠ a MŠ