1.  ŠkoLNÍ poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje pedagogicko-psychologickou pomoc a podporu dětem, žákům, rodičům dětí, žáků a pedagogům. ŠPP bylo  zřízeno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn. Dálší právní předpisy a motodická doporučení jsou uvedeny v tabulce níže.

Základní škola a mateřská škola Černožice, okr. Hradec Králové

Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

 

1.1      Oblasti podpory ŠPP

ŠPP se zaměřuje na podporu v těchto oblastech:

·        prevence školní neúspěšnosti,

·        péče o děti a žáky s podpůrným opatřením,

·        podpora žáků z jiného kulturního prostředí, žáků cizinců a žáků se sociálním znevýhodněním,

·        vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

·        péče o děti a žáky s výchovnými obtížemi,

·        primární prevence sociálně patologických jevů (závislosti, šikana, vandalismus, lhaní…),

·        metodická podpora pedagogů,

·        efektivní komunikace mezi školou a rodinou.

1.2      Personální zajištění

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb v základní škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Vzhledem ke své specializaci speciálního pedagoga zajišťuje ředitelka školy také poradenství ve speciálně pedagogické oblasti. V mateřské škole jsou zajišťovány služby ŠPP pedagogem se zaměřením na speciální pedagogiku. Všichni uvedení odborníci spolu úzce spolupracují.

1.3      Personální obsazení ŠPP

Ředitelka školy, vedoucí ŠPP:                      Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

Výchovný poradce, speciální pedagog:    Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

Metodik prevence:                                        Mgr. Romana Jarolímová

Poradenské služby v MŠ:                             Radka Lukášková, DiS.

 

2.  Rozdělení kompetencí ŠPP

2.1      Výchovný poradce

Výchovný poradce zajišťuje:

·        péči o žáky s kázeňskými obtížemi, poradenskou podporu jejich rodičům,

·        péči o žáky s podpůrnými opatřeními (PO),

·        předávání odborných informací z oblasti péče o žáky s podpůrným opatřením (PO), pedagogickým pracovníkům školy a zákonným zástupcům,

·        ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky (žáci s výukovými obtížemi),

·        koordinaci výuky předmětu speciálně pedagogické péče (PSPP),

·        metodickou pomoc pedagogům při běžné výuce i výuce PSPP,

·        vedení evidence žáků s PO v ZŠ – shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

·        spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ – PPP, SPC),

·        podporu vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků ve spolupráci s vyučujícími,

·        podklady pro přihlášky na víceletá gymnázia,

·        výkaznictví pro MŠMT.

 

2.2      Metodik prevence

 

Metodik prevence se zaměřuje na primární prevenci rizikového chování žáků:

·        agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus a xenofobie,

·        záškoláctví,

·        závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus (závislost na internetu), gambling (patologické hráčství),

·        rizikové sporty,

·        rizikové chování v dopravě,

·        spektrum poruch příjmu potravy,

·        negativní působení sekt,

·        sexuální rizikové chování.

 

Metodik prevence zajišťuje:

·        tvorbu Školního preventivního programu ZŠ Černožice, kontroluje realizaci tohoto programu,

·        zajišťuje prevenci rizikového chování žáků prostřednictvím preventivních programů (např. Projekt Buď fit, odborné přednášky ve spolupráci s odborníky),

·        metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálněpatologických jevů,

·        spolupráci školy s orgány státní správy, jež mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti,

·        vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činností školního metodika prevence,

·        získávání nových odborných informací a zkušeností,

·        vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem, či projevy sociálně patologického chováním,

·        spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků,

·        zpracovává evaluaci školy a dotazníkové šetření dle domluvy s ředitelkou školy.

2.3      2.3 Poradenské služby v MŠ

Zástupkyně ředitelky R. Lukášková zastupující ŠPP v MŠ zajišťuje:

·        předávání odborných informací z oblasti péče o děti s podpůrným opatřením (PO) pedagogickým pracovníkům MŠ a zákonným zástupcům dětí,

·        vedení evidence žáků s PO v MŠ,

·        shromažďování odborných zpráv a informací o dětech v poradenské péči dalšíchporadenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

·        evidenci diagnostik dětí MŠ,

·        spolupráci s výchovným poradcem ZŠ, učitelkami MŠ,

·        spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (např. PPP, SPC),

·        vede záznamy z jednání, případových konferencí.

 

3.  Spolupráce s ostatními zařízeními

Pracovníci ŠPP blíže spolupracují s odborníky ze školských poradenských zařízení (ŠPZ), což jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC) nebo střediska výchovné péče (SVP).

Pracovníci ŠPP při své práci spolupracují i s dalším odbornými pracovišti a odborníky, např. lékaři, dětskými krizovými centry, PČR, OSPOD. Možnosti spolupráce jsou blíže uvedeny v Příloze č. 1 Základní škola a pomoc ohroženým dětem.