Co nabízíme našim žákům?

 1. Kolektiv schopných pedagogů, pro které není jejich práce pouze zaměstnáním.
 2. Téměř rodinné prostředí v málopočetných třídách s individuálním přístupem pedagogů k žákům.
 3. Školní družinu – ráno i odpoledne.
 4. Život dětí v prostředí, ve kterém je kladen  důraz na vzájemnou ohleduplnost a toleranci.
 5. Kvalitní výuku, vycházející ze spojení tradičních a moderních metod. Uplatňování didaktické, audiovizuální a výpočetní techniky.
 6. Výuku, která vychází z vlastního zážitku a poznání ( literární, vlastivědné, přírodovědné a jiné exkurze a besedy).
 7. Otevřenou spolupráci školy s žáky a rodiči.
 8. Možnost žáků ovlivnit život školy.
 9. Důslednou prevenci jako obranu před možnými sociálně patologickými jevy.
 10. Intenzivní péči o žáky s výukovými problémy.
 11. Péči o žáky s diagnostikovanými poruchami učení.
 12. Plnohodnotné prožití volného času v řadě zájmových kroužků.
 13. Možnost relaxace žáků o přestávkách na kobercích s hračkami, možnost využít k odpočinku relaxační koutek či školní zahradu.
 14. Využití výpočetní techniky k podpoře výuky.
 15. Řadu doprovodných akcí, které zpestřují a obohacují tradiční výuku.
 16. Intenzivní péče o rozvoj čtenářských dovedností ( čtenářské soutěže, literární exkurze,účast na tvorbě školního časopisu ).