Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

Č.j.: 71/2021

 

Platnost : od  01. 09. 2021

 

 

 

1. Základní předpisy

 

Nařízení ES 852/04 o hygieně potravin

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška  č. 107/2005 Sb. o školním stravování,

Zákon 258/200 Sb., novelizovaná Vyhláška č. 461/2005 Sb., Vyhláška č. 137/2004 Sb., novelizovaná ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., Zákon o potravinách 110/97 Sb., novelizovaný Zákon 120/2008 Sb.,

Vyhláška č. 17/2015 – dietní stravování, údaje o alergenech

Školní jídelna se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Od 1.5.2004 je v provozovně zaveden systém HACCP.

 

 

2. Odebírání stravy

 

2.1 Právo na odebírání stravy

Základní škola

Právo žáka ZŠ na odběr dotované stravy – oběda je pouze v přítomnosti ve škole a první den nepřítomnosti. Další dny nemoci se nepovažují za pobyt ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné školní stravování a je povinen se odhlásit.

 

Mateřská škola

Dítě v MŠ má nárok na oběd, přesnídávku a svačinu, včetně pitného režimu jen v době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti.

 

Zaměstnanci

Zaměstnanci konzumují stravu ve školní jídelně, popřípadě z organizačních důvodů mohou odebrat jídlo do jídlonosiče a ihned odnést. Zaměstnanci nemají nárok na dotované stravování v době nemoci, dovolené, mateřské dovolené a dále dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., § 3, odst. 4, ve znění Vyhlášky č. 94/2006 Sb. a Vyhlášky č. 17/2008 Sb.

 

2.2 Výdej stravy

Mateřská škola

přesnídávka    8:30 –  9:00

oběd              11:30 – 12:00

svačina          14:00 – 14:30

Základní škola

oběd 11:00 – 13:30

oběd do jídlonosičů od 10.30 do 11.00 

Jídlo se vydává  do jídlonosičů, nelze použit pro vydání jídla sklenice. Naplněný jídlonosič musí být ihned odnesen.

Za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

 

 

2.3 Odhlašování obědů

Oběd je nutno odhlásit  den předem do 14.00 hodin telefonicky na pevné tel lince 495421133,  zprávou SMS  na č.tel. 732290269, nebo písemně do sešitu v MŠ.

 

2.4 Odhlašování odpolední svačiny v MŠ

Odpolední svačinu  je nutné odhlásit den předem do 14:00 hodin písemně do sešitu v MŠ, zprávou SMS na tel. č. 732 290 269, nebo na pevné lince na tel. čísle 495 421 133.

 

 

3. Úhrada za stravování

 

Úhrada za stravování se provádí v hotovosti nebo převodem na účet na měsíc dopředu.

Při hrazení stravného převodem na účet je nutno uvádět variabilní symbol, což je evidenční číslo strávníka. Evidenční číslo strávníka sdělí zájemci vedoucí školní jídelny.

Úhrada stravného se provádí  zpravidla  2 poslední pracovní dny v měsíci mimo čtvrtky a pátky, na účet  se platí tak, aby platba dorazila do konce předcházejícího měsíce na účet školní jídelny. Přesné datum a hodina inkasa jsou vždy předem oznámeny na nástěnce s jídelníčkem.

Nezaplacená strava nemůže být vydána.  

 

Výše stravného

 

MŠ  3-6 let – přesnídávka 9,- Kč        MŠ od 7 let  přesnídávka 9,- Kč

                      oběd          20,- Kč                             oběd           23,- Kč  

                      svačinka      9,- Kč                             svačinka      9,- Kč

                      celkem       38,- Kč                             celkem      41,- Kč

 

 

ZŠ    7-10 let  24,- Kč

       11- 14 let 27,- Kč

 

Zaměstnanci   27,- Kč

 

Výše poplatků za stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., která je novelizovaná Vyhláškou č. 107/2008.

Stravné dle věku  je určováno  podle toho, jakého věku nejvýše dítě dosáhne v příslušném školním roce, přičemž školní rok začíná 1.září  a končí 31. srpna.

V době volných dní (ředitelské volno) nebo v době prázdnin je žákům poskytováno dle ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zvýhodněné stravování.

 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků při stravování

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví při stravování dětí v MŠ zajišťují učitelky mateřské školy.

2. Bezpečnost a ochranu zdraví při stravování žáků ZŠ zajišťují pedagogičtí pracovníci základní školy.  

3. Do jídelny vodí žáky pověřený učitel nebo vychovatelka.

4. Žáci při vstupu do jídelny provedou řádnou očistu rukou.

5. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

6. Pro hlavní jídlo si žáci docházejí na pokyn dohlížejícího učitele, zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky a příbor, dále ukázněně vyčkají u okénka na hlavní jídlo.

7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí úrazu.

8. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

9. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků. Dbá o bezpečnost stravovaných. Dojde-li ke znečištění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.) učiní pedagogický dohled nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.

10. Dojde-li k poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dohled tuto událost vedoucí školní jídelny a poskytne společně s vedoucí školní jídelny postiženému první pomoc. Dohlížející učitel provede následně  zápis do příslušné knihy úrazů a oznámí úraz ředitelce školy.

 

 

5. Ochrana osobních údajů

 

Školní jídelna se při ochraně osobních údajů řídí všemi dokumenty školy (spisový a skartační řád,

organizační řád, pracovní náplně, …).

Poskytování školního stravování je poskytováno na základě § 119 zákona školského zákona. Jedná

se o zákonné zpracování osobních údajů dle článku 6 nařízení EU, není proto nutný informovaný

souhlas zákonných zástupců žáků. Údaje jsou poskytovány v rozsahu  nezbytném pro zabezpečení

školního stravování.

Bude-li školní jídelna požadovat další osobní informace  (například účet rodičů uvedený v

informačním systému k evidenci obědů ve školní jídelně), může tak učinit pouze na základě

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka.

 

 

6. Seznámení s vnitřním řádem školní jídelny

 

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni při zahájení stravování.

 

 

7. Platnost vnitřního řádu školní jídelny

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti od  01.09.2021.

 

 

 

 

 

                                                                                                  Mgr. Zuzana Cabicarová

                                                                                                           ředitelka školy