Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Č.j.: 116/2018

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Základní škola a mateřská škola, ČERNOŽICE, okres Hradec Králové

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.: 116/2018

Spisový znak : 2.1

Skartační znak: S 10

Platnost : od 25. 5. 2018

Účinnost : od 1. 9. 2018

Projednání  pedagogickou radou :    4. 9. 2018

Projednání školskou radou :

 

 

I. Provoz školní družiny

 Provoz školní družiny (dále také ŠD) je určen  pro  žáky 1. -  5. ročníku, a to v době od 6:15 do 7:45 hodin a od 11:45 do 16:30 hodin. ŠD je umístěna v budově základní školy v  učebně  vyhrazené pouze pro činnost ŠD.

 

II. Práva a povinnosti žáků

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována  Českou a Slovenskou federativní republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1.      Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2.      Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.

3.      Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4.      Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.

 

Práva žáků:

a) Žák má právo na  účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou.

b) Žák má právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

c) Žák má právo  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

d) Žák má právo  na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

e) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

f) Žáci mají právo   na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

g) Žáci mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

Povinnosti žáků

a) Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,¨.

b) Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,.   

c) Žáci jsou povinni své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.

d) Žáci jsou povinni při zjištění ztráty či poškození osobní věci tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.

e) Žáci jsou povinni chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou.

f) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

g) Žáci jsou povinni přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.

h) Žáci mají během vycházky a pobytu venku své oblečení a aktovky  uložené v šatně, cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení /kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané.

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 Žáci nesmějí

a) Žáci nesmějí nosit do školní družiny cenné věci, nechávat peníze v odloženém oděvu ani v aktovkách.

b) Žáci nesmějí nosit do školní družiny předměty, které nesouvisejí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.

c) Žáci nesmějí pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.

d) Žáci nesmějí před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD.

e) Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí.

Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

f) V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné a psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

g) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

a) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně.

b) Místnost školní družiny i své místo jsou žáci povinni udržovat v čistotě a pořádku.

c) Majetek školní družiny žáci chrání před poškozením.

d) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.

e) V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

 

III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

a) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Školní družina a na veřejně přístupném místě.

b) Na zápisovém (přihlašovacím) lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Pro vychovatelku je proto závazný odchod žáka uvedený v zápisovém lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.  Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisovém lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

c) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

d)  Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použijí rodiče žáka videotelefon u vchodu.

e) V období školních prázdnin podle §8 odst.2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání může být  zákonným zástupcům žáka nabídnuta možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 4 děti. Pokud mají zákonní zástupci žáka o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 1 týden před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny, není-li určeno jinak. Žádost je možné vyzvednout u paní vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy.

f) V době ředitelského volna mohou žáci využít provozu ŠD. Oddělení ŠD bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 4 děti. Pokud mají zákonní zástupci žáka o pobyt žáka ve školní družině v době ředitelského volna zájem, odevzdají žádost nejpozději 1 týden před zahájením ředitelského volna vychovatelce školní družiny, není-li určeno jinak. Žádost je možné vyzvednout u paní vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy.

g) Zákonní zástupci žáků a jiné osoby, které nejsou zaměstnanci ZŠ a MŠ, Černožice, pohybující se v prostorách budovy základní školy, nesmějí  bez souhlasu paní vychovatelky vstupovat do učeben ŠD a využívat bez jejího svolení vybavení a hračky školní družiny.

h) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitelka školy.

ch)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci žáků i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a zákonní zástupci žáků svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

i)  Pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá zákonnému zástupci žáka. Po domluvě se zákonným zástupcem žáka počká vychovatelka se žákem ve školní družině, dokud si ho zákonný zástupce nevyzvedne. V případě, že vychovatelka nesežene zákonného zástupce žáka, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o žáka.

 

IV. Pobyt zákonných zástupců žáka a jiných osob v prostorách ŠD

Zákonní zástupci žáků a jiné osoby, které nejsou zaměstnanci ZŠ a MŠ, Černožice, pohybující se v prostorách budovy základní školy, nesmějí  bez souhlasu paní vychovatelky vstupovat do učeben ŠD a využívat bez jejího svolení vybavení a hračky školní družiny.

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD  a informuje ji o počtu přítomných žáků.

b) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a času jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, informaci, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.

c) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném znění). 

d) Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.

e) Při stravování žáků ve ŠJ vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

h) Pitný režim pro děti zůstávající ve ŠD je zajištěn.

 

 

Rámcový režim dne ŠD

6:15 - 7:45 hod.                     Příprava na vyučování

                                               Individuální odpočinkové činnosti

                                                                                       

11:45 - 12:30 hod.                 Konec dopoledního vyučování, přechod ze školy do školní jídelny

                                               Oběd, hygiena

                                               

12:30 - 13:15 hod.                 Pobyt venku, vycházka

                                               Návrat do školní družiny

                                               

13:15 - 16:30 hod.                  Odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

                                                Rekreační a zájmová činnost

                                                Didaktické hry – příprava žáků na vyučování

                                                Zájmové kroužky

                                                Odchody žáků

Vychovatelky  při výběru zaměstnání přihlížejí k počasí, mohou přihlédnout i k zájmu žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze ŠD na základě:

-   zápisového lístku do ŠD (pravidelně),

 - jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů.

IV. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

a)Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

 

b)Všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

c)Všichni zaměstnanci školy, žáci a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

 

 

V. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák, ...)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.

 

Pořizování zvukových a obrazových záznamů jakýchkoliv osob (učitel, žák, provozní zaměstnanec, ... ) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

VI. Platba za školní družinu

a) Pobyt žáka ve školní družině je hrazen formou školného, které hradí zákonní zástupci žáka. Výše školného za žáka činí 50,00 Kč měsíčně. Částka za školné se hradí v hotovosti vždy na jedno pololetí. Na první pololetí školního roku se hradí částka ve výši 200,00 Kč, tato částka musí být uhrazena nejpozději do 30. září v hotovosti u paní vychovatelky. Školné na druhé pololetí školního roku se hradí v měsíci lednu ve výši 300,00 Kč u paní vychovatelky. Školné na druhé pololetí musí být uhrazeno nejpozději do 31.ledna. Školné lze uhradit v celé výši na celý školní rok. Školné za provoz školní družiny v době hlavních prázdnin žáci nehradí.

b) V případě neuhrazení školného do 30. září a do 31.ledna kalendářního roku má ředitelka školy právo ukončit docházku žáka do školní družiny.

c) Školné za školní družinu hradí v plné výši i žáci, kteří navštěvují školní družinu pouze v ranním provozu.

d) Školné v plné výši hradí i žáci, kteří navštěvují školní družinu nepravidelně ( jsou přihlášeni k nepravidelné docházce).

e) Školné nehradí žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD, ale kteří ve vyjímečném případě po domluvě s paní vychovatelkou využijí provozu  školní družiny.

f)  Školné nehradí žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD pouze v době, kdy jsou převáděni do školní jídelny a po dobu pobytu ve školní jídelně.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Zuzana Cabicarová

                                                                                                           ředitelka školy