Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání se stanovuje povinnost zákonnému zástupci dítěte hradit úplatu za předškolní vzdělávání.
Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Měsíční výše úplaty je stanovena na částku 250,00 Kč na 1 dítě.
Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte za celý měsíc v plné výši 250,00 Kč, a to i v případě, že dítě nemohlo v daném měsíci plnit úplnou docházku. Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, školné se platí. Úplata na daný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce (např. na měsíc březen musí být školné uhrazeno nejpozději do 15. 3.). Školné nelze hradit zpětně. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( § 123 ) ve stanoveném termínu, má ředitelka školy právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole. Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze uplatnit v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§35 odst.2 školského zákona).

Úplata se hradí v hotovosti do pokladny mateřské školy, hotovostním vkladem na účet mateřské školy nebo bankovním převodem na účet mateřské školy.
Číslo bankovního účtu: 255 079 857 / 0300.
Úplaty hrazené v hotovosti zaměstnanci školy, který je pověřen vybíráním školného, se hradí pouze v dny, které jsou pro vybírání školného stanoveny. Úplaty hrazené bezhotovostním převodem na účet školy a úplaty hrazené hotovostním vkladem na účet školy lze hradit každý měsíc nebo je lze hradit i na delší časový úsek. Při platbách hrazených bankovním převodem či vkladem na účet školy příkazce platby uvede do zprávy pro příjemce jméno dítěte a měsíc, za který je platba hrazena.

Podle § 123 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může být od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. V tomto případě zákonný zástupce dítěte podá písemnou žádost o osvobození od úplaty u ředitelky školy a tuto žádost doloží potvrzením vystaveným Úřadem práce o pobírání dávky v hmotné nouzi. Výše úplaty bude adekvátně snížena v měsících, kdy bude provoz mateřské školy přerušen (v měsících červenci, srpnu, prosinci). V měsících, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, zaplatí zákonní zástupci dítěte pouze adekvátní částku za dny, kdy bude zajištěn provoz mateřské školy, výše částky na 1 den je stanovena na 11,26 Kč (po zaokrouhlení na 11,00 Kč) podle průměrného počtů dní v měsíci (21,76 pracovních dnů, po zaokrouhlení 22 pracovní dny ).
Pokud dojde k uzavření školy z nařízení KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy míru školného poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu MŠ.

Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Plné znění školního řádu.