Úplata za předškolní vzdělávání

                              

Článek 1.

 1. Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání se stanovuje povinnost zákonnému zástupci dítěte hradit úplatu za předškolní vzdělávání.
 2. Od poplatku jsou plně osvobozeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 3. V případě odkladu povinné školní docházky již není dítě od úplaty osvobozeno.
 4. Měsíční výše úplaty byla stanovena na částku 200,00 Kč na 1 dítě.
 5. Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte za celý měsíc v plné výši 200,00 Kč, a to i v případě, že dítě nemohlo v daném měsíci plnit úplnou docházku.

 

Článek 2.

 1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.
 2. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, má ředitelka školy právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole.
 3. Úplata se hradí v hotovosti do pokladny školy - pí.uč. I.Felbrové, bankovním převodem nebo složenkou na účet školy pro hrazení školného.
 4. Podle § 123 odst 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může být od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.V tomto případě zákonný zástupce dítěte podá písemnou žádost o osvobození od úplaty u ředitelky školy a tuto žádost doloží potvrzením vystaveným Úřadem práce o pobírání dávky v hmotné nouzi.
 5. V měsících, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, zaplatí zákonní zástupci dítěte pouze adekvátní částku za dny, kdy bude zajištěn provoz mateřské školy, výše částky na 1 den je stanovena na 9,00 Kč podle průměrného počtů dní v měsíci ( 21,76 pracovních dnů, po zaokrouhlení na 22 pracovní dny ).
 6. Od září 2014 byla rodiči odsouhlasena platba školného v hotovosti na půl roku dopředu.

 

Hrazení školného

·         Číslo účtu pro hrazení školného v MŠ  -  255 07 98 57 / 0300

·         Variabilní symbol plátce - datum narození dítěte a jako poslední číslo se uvede číslo 6        (např.210320106)

·         Platba bankovním převodem

           Při platbě bankovním převodem  je potřeba uvést ve zprávách pro příjemce, za který měsíc byla platba provedena.

·         Platba složenkou

            Při platbě předtištěnou složenkou je potřeba uvést  jako specifický symbol datum narození 

            dítěte a jako poslední číslo se uvede měsíc, za který byla platba provedena (např. za

            měsíc září byla uhrazena platba dítěte narozeného 21.března 2010 - s. symbol bude

            2103201009).