Informace pro rodiče

 

Základní informace:

 

·        MŠ je součástí ZŠ Černožice, ředitelkou tohoto subjektu je pí. Mgr. Simona Kropáčková Hvězdová

·         Zástupce pro předškolní vzdělávání (MŠ) je Radka Lukášková, DiS.

·         O děti v mateřské škole se starají čtyři učitelky a asistentka pedagoga.

·         Vzdělávání dětí v MŠ probíhá podle závazného dokumentu RVP pro předškolní vzdělávání, mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem Paleček a jeho kamarádi – k dispozici k podrobnému prostudování na chodbě MŠ vedle bloku k odhlašování stravného a Školního řádu. Každá třída má rozpracovaný třídní vzdělávací program, jehož prostřednictvím se snaží o komplexní a všestranný rozvoj dětí.

·         Informace, dotazy, konzultační hodiny:

- denně po předchozí dohodě s třídními učitelkami - emailem: materska.skola@zscernozice.cz

            - telefonicky: 495 421 048; 725 044 551

            - www.zscernozice.cz

            - individuální, osobní konzultace na základě předchozí dohody

            - nástěnka na chodbě mateřské školy naproti hlavním dveřím

            - rozesílání informací o akcích na váš soukromý email

·         Seznámení se školním řádem

            - viz. dokument na webu školy, popř. na chodbě MŠ:

            - provoz MŠ 6.15 – 16.30

            - doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které odchází domů po obědě, si vyzvedávají zákonní zástupci mezi 12.00 a 12.20 hod. Děti jsou převlečené, připravené k odchodu, tak aby nenarušovaly odpočinek ostatních dětí, které zůstávají v MŠ do odpoledne.

·         Platby: školné, stravné ( viz. Školní řád)

·         Školné

- úplatu hradí zákonní zástupci dítěte za celý měsíc v plné výši, a to i v případě, že dítě nemohlo v daném měsíci plnit úplnou docházku

- pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, školné se platí

 - úplata na daný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne daného kalendářního měsíce

 - úplata se hradí hotovostním vkladem na účet mateřské školy nebo bankovním převodem na účet mateřské školy

- úplaty hrazené bezhotovostním převodem na účet školy a úplaty hrazené hotovostním vkladem na účet školy lze hradit každý měsíc nebo je lze hradit i na delší časový úsek. Při platbách hrazených bankovním převodem či vkladem na účet školy příkazce platby uvede do zprávy pro příjemce jméno dítěte.

 - podle § 123 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může být od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. V tomto případě zákonný zástupce dítěte podá písemnou žádost o osvobození od úplaty u ředitelky školy a tuto žádost doloží potvrzením vystaveným Úřadem práce o pobírání dávky v hmotné nouzi.

Pokud dojde k uzavření školy z nařízení KHS nebo MZd, stanoví ředitelka školy míru školného poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu MŠ.

·         Stravování – Odhlašování obědů a svačin

Oběd i svačinu je nutno odhlásit den předem (pro pondělí je to pátek) do 14.00 hod. Ranní odhlášky nebudou odečteny z předplatného.

Preferujeme odhlášení písemně do sešitu na chodbě u dveří sborovny, popř. sms zprávou na tel.č.: 732290269 – aby bylo možné zprávu dohledat zpětně.

·         Nemocné x zdravé dítě v MŠ

- rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 - u chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky, jako je rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a mládež, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy mateřské školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě

·         Covid – 19- hygienická pravidla ( viz. Školní řád)

·         Povinné předškolní vzdělávání dětí od pěti let + omlouvání

 - s účinností od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky POVINNÉ

 - nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte písemně do omluveného listu, který je k dispozici u třídních učitelek na požádání

 - zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte

 - zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

·         Odklad školní docházky

 - povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může zákonný zástupce požádat již při zápisu nebo dodatečně, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku. Žádost se podává u ředitelky základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost) v den zápisu nebo dodatečně.

- jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, neznamená to, že je dítě automaticky přijato na následují školní rok, k základnímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

·         Přilby

 - z důvodu bezpečnosti dětí, budou děti moci používat koloběžky, odrážedla a koloběžky pouze s ochranou hlavy – přilbou. Prosíme rodiče, aby dětem dávali do MŠ přilby řádně podepsané, nechávali je v šatně na označeném místě dítěte.

 

Nezapomenout

- zákonní zástupci se seznámí s podmínkami GDPR, Školním řádem – toto seznámení potvrdí písemně u třídních učitelek

- podepsat, označit oblečení, ručníky dětí, seznámit s tímto označením i děti

- zákonní zástupci aktualizují údaje o dítěti, zejména změnu zdravotní pojišťovny a telefonické kontakty