Co nabízíme?

 1. dvě třídy, věkově homogenní
 2. příjemné a estetické prostředí
 3. osobní přístup pedagogů k dětem
 4. děti vedeme ke zdravému životnímu stylu
 5. ekologicky orientované vzdělávání
 6. množství různorodých aktivit podporujících všestranný rozvoj dítěte
 7. zájmové kroužky
 8. pěvecký kroužek, dramatický kroužek, hra na zobcovou flétnu
 9. spolupracujeme s odborníky (SPC, PPC, klinickými logopedy, dětskými pediatry, …)
 10. provádíme logopedickou prevenci
 11. nabízíme další aktivity, které podporují zdraví dítěte