Úplata za školní stravování dětí

Dítě v MŠ má nárok na oběd, přesnídávku a svačinu, včetně pitného režimu jen v době přítomnosti v zařízení a první den neplánované nepřítomnosti.

Výdej stravy

- od 10.30 do 11.00 do jídlonosičů
- od 11.00 do 13.30 na talíř

Jídlo se vydává do jídlonosičů, nelze použit pro vydání jídla sklenice. Naplněný jídlonosič musí být ihned odnesen. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada. Neodhlášený oběd lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti od 10.30 – 11.00 hod.

Odhlašování obědů a svačin

Oběd i svačinu je nutno odhlásit den předem (pro pondělí je to pátek) do 14.00 hod. Ranní odhlášky nebudou odečteny z předplatného. Preferujeme odhlášení písemně do sešitu na chodbě u dveří sborovny, popř. sms zprávou na tel.č.: .732290269. – aby bylo možné zprávu dohledat zpětně.

Úhrada za stravování se provádí v hotovosti nebo převodem na účet na měsíc dopředu. Při hrazení stravného převodem na účet je nutno uvádět variabilní symbol, což je evidenční číslo strávníka. Evidenční číslo strávníka sdělí zájemci vedoucí školní jídelny.
Číslo bankovního účtu: 255 079 996 / 0300
.
Úhrada stravného se provádí zpravidla 2 poslední pracovní dny v měsíci mimo čtvrtky a pátky, na účet se platí tak, aby platba dorazila do konce předcházejícího měsíce na účet školní jídelny. Přesné datum a hodina inkasa jsou vždy předem oznámeny na nástěnce s jídelníčkem. Nezaplacená strava nemůže být vydána.

Výše stravného

3 – 6 let 15,-Kč/oběd /8,- přesníd.+ 15,-oběd+8,-svačinka=31,-Kč/MŠ
7 - 10let 18,-Kč/oběd ZŠ /8,-přesníd.18,-oběd+8,-svač.= 34,-Kč/MŠ

Výše poplatků za stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb., která je novelizovaná Vyhláškou č. 107/2008. Stravné dle věku je určováno podle toho, jakého věku nejvýše dítě dosáhne v příslušném školním roce, přičemž školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

Plné znění školního řádu.