Zapojení školy do dlouhodobých školních projektů

 

 

 

Projekt Personální podpora - Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006098

VÝŠE PODPORY – 624 498,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

 

Vybrané aktivity :

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

 

Rozvojový program "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017"

Cílem rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017", č.j. MŠMT – 28402/2016-1 je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu  je součástí školního vzdělávacího programu školy.
 
Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Projekt M.R.K.E.V.

V rámci tohoto projektu je škola  zapojena do sítě škol, jejímž cílem je zavádění ekologické výchovy do života školy.

 

 

Projekt Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol je projekt EU a ČR, který umožňuje ve škole poskytovat žákům zcela zdarma ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, a tím přispívat ke zlepšení zdravotního stavu dětí, k vytvoření správných stravovacích návyků a pomáhat v boji proti epidemiím a dětské obezitě.

        

 

Projekt Mléko do škol

Projekt Mléko do škol je státem dotovaný projekt, který zásadním způsobem podporuje stávající i budoucí zdravotní stav dětí a mládeže a pozitivně ovlivňuje životní styl celé rodiny.

 

 

Projekt Recyklohraní

Tento projekt v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže pro žáky se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů a vede žáky k vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí.

 

 

Projekt Čtvero ročních období

Jedná se o celoroční projekt školy, ve kterém se žáci seznamují s lidovými zvyky a obyčeji, které se váží k jednotlivým ročním obdobím.